Ansökningar och beslut
 
 
Ansökningar och beslut
 

Tidpunkter

 

Styrelsen prövar inkomna ansökningar vid årliga sammanträden, i april och i november. Ansökan måste ha inkommit senast 1 mars respektive

1 oktober. 

 

 

Ansökan om bidrag

 

Stiftelsen tillhandahåller inte något särskilt ansökningsformulär. Sökanden har att i ansökningshandlingen lämna erforderliga och tydliga uppgifter om sin person, sin professionella bakgrund samt om det ändamål för vilket ekonomiskt bidrag sökes.

 

Ansökan skickas helst som epost till stiftelsens handläggare

Anders Lindström
E-post: info@onnesjostiftelsen.se

 

 

Information om beslut

 

Snarast efter respektive styrelsesammanträde informeras alla sökanden huruvida ansökan beviljats eller avslagits.  

 

 

Slutredovisning

 

För beviljade bidrag kräver stiftelsen att sökanden inkommer med en rapport hur anslagna medel blivit ianspråktagna och vilka resultat som uppnåtts. Slutredovisningen skall översändas till stiftelsens handläggare.