Bidrag och administration
 
 
Bidrag
 

Till fullföljande av stiftelsens ändamål skall av kapital och avkastning utdelas anslag och bidrag till enskilda, företag och institutioner. Stiftelsen kan även genom att främja ökad samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet eller genom andra åtgärder förverkliga sitt ändamål.

 

Av den årliga avkastningen skall minst 80 procent i genomsnitt under löpande femårsperiod tas i anspråk för stiftelsens ändamål.

 

Under åren 1995-2007 har stiftelsen utdelat medel om 10,5 Mkr eller i medeltal 0,8 Mkr per år

 

Från och med 2007 och 15 år framåt kommer stiftelsen att finansiera en ny donationsprofessur inom papperselektronik vid Linköpings Universitet (LiU) med 1 Mkr årligen. Magnus Berggren har utsetts till den första innehavaren av universitetets Önnesjöprofessur. Han driver idag den internationellt ledande forskningen inom bioelektronik och pappersbaserad elektronik vid LiU Norrköping.

 

Under den senaste 5-årsperioden (2011-15) har stiftelsen utdelat ca 1,7 Mkr/år. Utöver Önnesjöprofessuren har sålunda olika projekt mm finansierats med ca 0,7 Mkr/år i genomsnitt.

Hur mycket bidrag som beviljas varje år beror bl a på vilka ansökningar om bidrag som erhållits samt vilken utdelning som stiftelsen bedömer är möjlig med hänsyn till den ekonomiska situationen. I följande tabell redovisas hur mycket bidrag som beviljats de senaste åren utöver Önnesjöprofessuren:


2011 - 330 tkr (tilll 3 ansökningar)
2012 - 1259 tkr (6)
2013 - 485 tkr (3) 
2014 - 931 tkr (3)
2015 - 1060 tkr (5)

 

Det bör noteras att ett beviljat bidrag kan fördelas på utbetalningar under flera år.
Stiftelsen bedömer att bidrag i minst samma omfattning skall kunna beviljas de kommande åren.

 

Stiftelsen erhåller varje år avsevärt fler ansökningar än de som beviljas bidrag. Eftersom stiftelsens utdelningsmöjligheter är begränsade måste en prioritering göras. Denna kan medföra att intressanta och välmotiverade ansökningar tvingas avslås. Som följd härav är stiftelsen restriktiv med bidrag till studieresor och studier.

 

Erhållna ansökningar är till övervägande delen relaterade till skogsbruk och natur-och viltvård. Stiftelsen ser gärna att fler ansökningar är relaterade till skogsindustrin och då främst teknikområdet.


Administration

 

Stiftelsen har sitt säte i Norrköping och förvaltas av en styrelse bestående av ordförande Göran Lundin och övriga ledamöter Magnus Hall, Arne Wallin och Anders Lindström.

 

Anders Lindström handlägger, på styrelsens uppdrag, stiftelsens olika ärenden.

 

Kontakt


Karl Erik Önnesjös Stiftelse c/o Anders Lindström
Skillinggatan 3, 603 79 Norrköping
Telefon: 011-122406. Mobil: 070-6370674
E-post: info@onnesjostiftelsen.se